Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Legislatíva

SASP háji záujmy všetkých jej členov bez ohľadu na veľkosť. Každý člen sa môže zúčastňovať na stretnutí legislatívnej komisie a stať sa jej aktívnym účastníkom.

Legislatívne aktivity

27okt

Stanovisko Prezídia SASP k návrhu zmeny vyhlášky č.600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní

0 Komentov
Osobitné finančné vzdelávanie je len jednou zložkou vzdelávania sa sprostredkovateľov na finančnom trhu. Aký veľký rozsah vzdelania chce sprostredkovateľ dosiahnuť... Viac info →
11júl

Pripomienky k novele zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Pripomienky k novele zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a... Viac info →
27jún

Návrh zákona zo dňa 19.06.2017 – LP/2017/463 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

0 Komentov
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/463 (priamy link na úvodnú stránku materiálu) Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Analýza vplyvov... Viac info →
29mar

Pripomienky k návrhu na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty a regulácia daňových nákladov

0 Komentov
Návrh považujeme sa mätúci, nejasný, výrazne nevývažený, diskriminujúci a likvidačný pre fungovanie finančných agentov v podmienkach Slovenskej republiky.  Názov dokumentu... Viac info →

Jednou z priorít SASP je sledovať a aktívne prispievať k tvorbe legislatívnych noriem, pretože kľúčovým spôsobom ovplyvňujú prostredie, v ktorom pracujeme. Zákony a ich novely majú významný vplyv na činnosť sprostredkovateľov, preto SASP pristupuje k procesu tvorby zákonov a ich novelám veľmi zodpovedne. Asociácia je mimoriadne aktívna, aby hájila záujmy svojich členov.

Nejde však len o legislatívu priamo súvisiacu so sprostredkovaním poistenia, ale sústreďuje sa tiež na sledovanie ostatných oblastí, ktoré majú rovnako veľký dopad na fungovanie poisťovníctva, ako napr. oblasť daní a odvodov. Klientmi členov asociácie sú väčšinou firmy s ich firemným poistením. Zároveň však členovia poskytujú aj služby zamestnancom a manažmentu spoločností v oblasti retailového poistenia.

Asociácia od začiatku nadviazala efektívnu komunikáciu a nadviazala pracovné vzťahy s rozhodujúcimi subjektmi – Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska (predtým Úrad pre finančný trh). MF SR pozýva zástupcov asociácie na pracovné stretnutia k pripomienkam návrhov zákona, ktoré asociácia vznesie. S NBS sa vzájomne komunikuje a informuje sa o pohľadoch na rôzne oblasti finančného trhu. Svoje postoje k schvaľovaným zmenám zákonov, ktoré sa poisťovníctva bytostne dotýkajú, tlmočí asociácia aj Národnej rade Slovenskej republiky, prostredníctvom finančného výboru.

Dôležitým aspektom v legislatívnej oblasti sú medzinárodné vzťahy, vďaka ktorým môže asociácia čerpať informácie zo starších finančných trhov a inšpirovať sa tradíciou, ktorá v Európe funguje stáročia.

Slovensko, ako členská krajina Európskej únie pracuje na zosúladení noriem pre spoločný trh. SASP je členskou asociáciou BIPAR, s ktorou aktívne presadzuje spoločné ciele v oblasti európskej legislatívy.

  • Iniciovanie zmeny v DPH legislatíve, zavedenie prvého paragrafu o poistnom sprostredkovaní do zákona o poisťovníctve (predtým makléri podnikali na základe Občianskeho a Obchodného zákonníka).
  • Spracovanie analýzy právneho základu poisťovacieho makléra na Slovensku, ktorá priniesla poznanie, že poisťovací maklér nemal relevantný právny základ vo vtedajšej slovenskej legislatíve.
  • Výrazná zásluha o zakotvenie pojmu/povolania poisťovací maklér v zákone (Zákon o poisťovníctve z roku 1999, 13).
  • Výrazný podiel na konštituovaní nového Zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní č. 340/2005:

– hľadanie úprav zákona v rámci noviel tak, aby bol porovnateľný so zákonmi vyspelého sveta,

– diskusia o forme a obsahu názvoslovia – Maklér vs. Agent.

  • Efektívna reakcia na Koncepciu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu (zorganizovanie Okrúhleho stola 14 asociácií ) – významná aktivita pri predkladaní  pripomienok a podnetov k pripravovanej úprave.
  • Dôležitá spolupráca s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska pri tvorbe a implementácii Zákona č. 186/2009 – Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
  • Sledovanie legislatívneho procesu v rámci Európskej únie, spolupráca s BIPAR.
  • Príprava na aktívnu úlohu pri implementácii ďalších legislatívnych noriem Európskej únie do slovenského systému (IDD, MiFid).
Back to Top